Pravne informacije

Puni naziv tvrtke:
APPCRO d.o.o. za informatiku, trgovinu i usluge

Adresa:
Bolnička cesta 34/A
10090 Zagreb
Republika Hrvatska

OIB:
72830849347

Matični broj (MB):
02709082

Temeljni kapital:
26.545 EUR

Poslovna banka:
PBZ – Privredna Banka Zagreb d.d

IBAN / Broj bankovnog računa:
HR85 2340009 1110456542

SWIFT:
PBZGHR2X

Generalni direktor – CEO:
Miro Višić, M.Sc.